Dział edukacyjny

Każdy pojazd poruszający się po polskich drogach powinien mieć wykupioną polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Chroni ona poszkodowanych, zapewniając im uzyskanie odszkodowania w przypadku zdarzenia na drodze. W związku z tym, że ceny polis oc w ostatnim czasie drastycznie wzrosły kierowcy starają się szukać firm, w których zapłacą najmniej. Niestety wybór taniej firmy nierzadko powoduje, że w przypadku kolizji lub wypadku, poszkodowany ma problem z uzyskaniem odszkodowania, adekwatnego do wysokości poniesionych strat. Co robić w takim przypadku? Pozostaje nam pisanie odwołań i samodzielna walka. Jeśli nie mamy na to ochoty i czasu, jedynym rozwiązaniem pozostaje kancelaria odszkodowawcza. Kancelarie te specjalizują się w odzyskiwaniu należnych środków dla swych klientów. Skuteczność ich działań jest wysoka, musimy się jednak liczyć z tym, że z uzyskanego odszkodowania pobrana zostanie odpowiednia prowizja. Jeśli jednak nie potrafimy samodzielnie walczyć o swoje prawa skorzystanie z ich usług jest dobrym pomysłem.

Prawda jest taka, że przyjęło się, iż dodatkowe zajęcia są dla tych najlepszych uczniów. Otóż nieprawda. Prawda jest taka, że poza zajęciami dla najlepszych są również zajęcia dla uczniów słabych, dawniej nazywano je zajęciami wyrównawczymi dzisiaj chyba nie ma na nie jednego określenia. Jednak są to zajęcia, które mają pomóc tym słabszym uczniom poprawić swoje wyniki. Te zajęcia nie mają formy zwykłej lekcji są one raczej dostosowywane do poszczególnych uczniów w taki sposób by każdy, kto przyjdzie na takie zajęcia mógł z nich wyciągnąć jak najwięcej. Dzięki nim uczniowie mogą poprawić oceny z różnych przedmiotów. Oczywiście przez te dodatkowe zajęcia dziecko często spędza sporą część dnia w szkole. Mimo to warto tak dostosować sobie czas żeby móc dziecko zawieźć przed jego zwykłymi lekcjami na takie zajęcia, albo odebrać po tych zajęciach dziecko do domu. Te zajęcia wyrównawcze to coś w rodzaju korepetycji, może nie będą aż tak efektywne jak korepetycje, ale są za darmo i to z nauczycielem, który zna problemy danego dziecka i będzie wiedział jak mu pomóc.

Nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem składu, właściwości i budowy substancji, ich przemianami oraz czynnikami wpływającymi na te przemiany, a także otrzymywaniem tych substancji. W zależności od tego czy badanymi substancjami są związki organiczne czy nieorganiczne, wyróżnia się odpowiednio chemię organiczną i nieorganiczną. Chemia jest podstawą rozwoju wielu dziedzin przemysłu i ciągle bardzo intensywnie się rozwija. Przeświadczenie, że chemia szkodzi jest niesłuszne. Nieumiejętne wykorzystywanie przez ludzi jej osiągnięć przyczyniło się do zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Chemia zaczęła się rozwijać już wiele tysięcy lat temu, świadczy o tym fakt, że już w starożytności potrafiono wypalać wapno, otrzymywać z rud miedź, żelazo, znano sztukę farbowania i otrzymywania pewnych barwników. Początki chemii jako wiedzy napotykamy już w starożytnym Egipcie, gdzie badaniami zajmowali się kapłani, ich rezultaty zachowywano jednak w ścisłej tajemnicy (chemi oznaczało bowiem w języku egipskim czarną ziemię Egiptu; słowo to było również symbolem tajemnicy, czegoś ukrytego).

Chemia fizyczna, jak wskazuje jej nazwa, ma wiele elementów wspólnych z fizyką. Na przykład procesami związanymi z przepływem prądu zajmują się różne dziedziny fizyki. Fizyka atomowa i kwantowa opisuje budowę materii, jako fizyczne postrzegamy również zjawiska związane ze zmianami stanów skupienia. Dlatego także trudno wytyczyć jednoznaczną granicę pomiędzy fizyką a chemią. Ważny dział chemii fizycznej zajmuje się badaniem atomowej i cząsteczkowej struktury materii. Do innego działu chemii należy charakterystyka reakcji związanych z przepływem elektronów, zwanych reakcjami redukująco-utleniającymi (redoks). Zjawiska związane z przepływem prądu zalicza się jednak do elektrochemii, a opis efektów energetycznych zachodzących podczas przemian chemicznych należy do działu nazywanego termochemią. Chemia fizyczna bada takie zjawiska jak równowaga i szybkość reakcji chemicznych, a także stan równowagi ustalający się w mieszaninach różnych związków, w tym dysocjację jonową i równowagę wytwarzającą się między jonami w roztworach wodnych.

Dotyczy ona badań nad różnymi związkami nie zaliczanymi do organicznych, czyli nieorganicznymi. Kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną ewoluowały i zmieniały się na przestrzeni wieków. W dzisiejszych czasach uznaje się, że chemia nieorganiczna to chemia wszystkich związków, w których nie występują wiązanie węgiel-wodór. Na styku chemii organicznej i nieorganicznej znajduje się chemia metaloorganiczna i chemia związków kompleksowych. Do zagadnień chemii nieorganicznej zaliczamy np. chemię fizyczną, znajomość tej chemii pozwala wyczerpująco opisać, a częściowo również przewidzieć, właściwości związku; umożliwia także poprawne interpretowanie przebiegu różnorodnych procesów chemicznych; chemia fizyczna bada takie zjawiska jak równowaga i szybkość reakcji chemicznych, a także stan równowagi ustalający się w mieszaninach różnych związków, w tym dysocjację jonową i równowagę wytwarzającą się między jonami w roztworach wodnych; opis matematyczny tych procesów pozwala przewidzieć skład roztworów oraz kierunek zachodzenia reakcji w obserwowanym układzie.

Jest to dziedzina chemii, która zajmuje się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierający wiązanie węgiel-wodór również opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń. Na początku myślano, że związki chemiczne, które występują w żywych organizmach są zbyt złożone, by dało się je otrzymać w drodze syntezy chemicznej- wychodzącej od prostych związków nieorganicznych. Jednak z czasem uświadomiono sobie, że związki organiczne mogą zostać otrzymane na drodze syntezy laboratoryjnej bez ingerencji jakichkolwiek sił życiowych. W chwili obecnej najważniejszym zagadnieniem chemii jest kontrola stereochemii reakcji. Większość wiązań w związkach organicznych są wiązaniami kowalencyjnymi. Istnieje możliwość formowania wiązań podwójnych, a także potrójnych, których obecność prowadzi do zwiększenia stopnia nienasycenia związku. Tak samo, jak mnóstwo związków nieorganicznych, tak samo dużo organicznych jest w stanie formować kryształy, w przeważającej większości są to kryształy molekularne o znacznie niższej stabilności niż kryształy jonowe czy kryształy atomowe.

Jest gałęzią nauk geologicznych obejmującą naturalną historię Ziemi z chemicznego punktu widzenia. Priorytetowe cele geochemii to: zapoznanie się ze składem chemicznym Ziemi i jej poszczególnych warstw; poznanie zasad rządzących rozmieszczeniem pierwiastków i związków chemicznych w obrębie poszczególnych środowisk ziemskich; ukazanie charakterystyki fizykochemicznej środowisk geologicznych oraz procesów chemicznych, które są odpowiedzialne za ich powstanie; prześledzenie w skali geologicznej historii Ziemi zmian geochemicznych, zachodzących zarówno na naszej planecie jako całości jaki i w poszczególnych geosferach. Nauką o podstawach chemicznych przemian w skorupie ziemskiej jest również astrochemia, dotyczy ona głównie związków i reakcji chemicznych zachodzących w przestrzeni kosmicznej. Astrochemia jest ściśle związana ze spektroskopią, gdyż właściwie jedyną metodą badań w tej dziedzinie są rozmaite metody spektroskopowe, choć czasem niektóre teorie astro chemiczne potwierdzane są zwykłymi technikami laboratoryjnymi.

Do podstawowych sprzętów szklanych i ceramicznych w laboratorium zaliczamy: naczynia chemiczne (np. ampuła laboratoryjna, menzurka, cylinder Nesslera, eksykator, kolba miarowa, kolba Schlenka, kolba ssawkokwa, krystalizator, próbówka, zlewka, rozdzielacz, wkraplacz, wymrażacz), pozostały sprzęt szklany (np. bagietka, biureta, chłodnica laboratoryjna, kranik laboratoryjny, krówka destylacyjna, lejek, pipeta, płuczka, tygiel, oliwka laboratoryjna, reduktor szlifów, łyżeczka do spalań). Do podstawowych sprzętów (zazwyczaj) nieszklanych zaliczamy np. czasza grzejna, łapa laboratoryjna, łaźnia laboratoryjna, mieszadło mechaniczne, moździerz laboratoryjny, palnik Teclu, parowniczka, sączek laboratoryjny, tryskawka, stojak laboratoryjny, pompka wodna, strzykawka laboratoryjna. Do mebli laboratoryjnych z kolei zaliczamy: dygestorium, kratownicę laboratoryjną, stołek laboratoryjny, stół laboratoryjny. Rzadziej spotykane sprzęty w laboratoriach to m.in.: aparat Deana Starka, aparat Graafego, aparat Kippa, areometr, autoklaw, komora rękawicowa, linia próżniowa, wytrząsarka laboratoryjna.

Są to zespoły czynności , które rutynowo wykonuje się w laboratoriach i których opanowanie jest najważniejszym warunkiem właściwej pracy eksperymentalnej. Liczba technik laboratoryjnych jest bardzo duża. Do podstawowych badań laboratoryjnych zaliczamy: badania krwi, badania moczu, badania nasienia, badania cytologiczne i czystości pochwy, badania w samokontroli cukrzycy, badania kału, badania przeciwciał odpornościowych u kobiet w ciąży, biopsja szpiku, test ciążowy, test owulacyjny. Zakres badań laboratoryjnych obejmuje medycyna laboratoryjna, która zajmuje się diagnostyką medyczną- polega ona na analizie materiału biologicznego, pobranego od pacjenta. Materiałem biologicznym mogą być komórki, fragmenty tkanek, całe narządy, płyny ustrojowe, a także wydzieliny i wydaliny ustroju. Medycyna laboratoryjna obejmuje również badania wykonywane pośmiertnie. W obrębie medycyny laboratoryjnej wykonywane są analizy z zakresu wielu dyscyplin medycznych: chemii klinicznej, hematologii, partomofologii, genetyki, biologii molekularnej, medycyny sądowej i innych.